หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จำนงค์  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   18 ต.ค. 2554    ถึงวันที่   10 พ.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   นิเทศสหกิจศึกษา    จังหวัด  กระบี่
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจหลักสูตรอาชีวอนามัย 2/2554 (8 สถานประกอบการ)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 พ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

นิเทศสหกิจหลักสูตรอาชีวอนามัย ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต

จำนวน 8 สถานประกอบการ (นศ. 9 คน)

1. บ.ไทยแมคเอสทีอาร์ จก. จ.กระบี่

2. บ.สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จก. จ.กระบี่

3. บ.เจริญโภคภํณฑ์ โรงพักลูกกุ้งตะวัน  จ.พังงา

4. รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต

5. บ. เอส เอส โพรสเซนฟู๊ด จก. จ.สงขลา

6. บ.แมนเอโพรสเซนฟู๊ด จก. จ.สงขลา

7. บ.สงขลาแคนนิ่ง จก. จ.สงขลา

8. หน่วยอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

รับทราบการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อละสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รับทราบความต้องการและสภาพปัญหาการดำเนินงานทางด้านอาชีวอนามัย

หลักสูตรต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนร่วมงาน และรูปแบบการจัดทำสื่อและการถ่ายทอดความรู้ ให้กับพนักงานในระดับต่างๆ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

หลักสูตรต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนร่วมงาน (รายวิชาจิตวิทยาองค์การ) และรูปแบบการจัดทำสื่อและการถ่ายทอดความรู้ ให้กับพนักงานในระดับต่างๆ (รายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th