หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   09 พ.ย. 2554    ถึงวันที่   09 พ.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    Doctoral Education in Biomedicine and Health Sciences
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 พ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  เป็นการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการระดมความคิดเห็นในการกำหนดมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขา ชีวเวชศาสตร์ โดยอ้างอิงมาตรฐานของกลุ่มประเทศในยุโรป ที่เรียกว่า ORPHEUS "Standards for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in Europe และสหรัฐอเมริกา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ เพื่อการพัฒนาสู่ความเเป็นสากลยิ่งขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อมูลที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th