หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   09 พ.ย. 2554    ถึงวันที่   09 พ.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Doctoral Education in Biomedicine and Health Sciences: A Need for Globa
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    10 พ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มี Prof.Michael Mulvany จาก Aarhus University ประเทศเดนมาร์ก เป็นวิทยากร รวมถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และประธานหลักสูตรระบาดวิทยา คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในการประชุมนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบถึงมาตรฐานของการเรียนในระดับปริญญาเอกทางด้านชีวเวชศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป รวมถึงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรระดับปริญญาเอกในยุโรปจะยึดถือมาตรฐานกลางขององค์กรที่ชื่อว่า ORPHEU

[ORPHEUS is an association of European PhD programmes in biomedicine and health science with a full name: Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System]

โดยสามารถสรุปประเด็น Standards for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in Europe ดังนี้

1. Research Environment

2. Outcomes

3. Admission Policy and Criteria

4. PhD Training Programme

5. Supervisors

6. PhD Thesis

7. Assessment

8. Structure

โดยในแต่ละประเด็นก็จะมีทั้ง basic standard, quality development และ annotations   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th