หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ขนิษฐา  ชิตเพชร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   11 ต.ค. 2554    ถึงวันที่   11 ต.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ / รพ.ตรัง และรพ.กันตัง   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 และ 6 รพ.ตรังและรพ.กันตัง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 พ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  อาจารย์ขนิษฐา ชิตเพชร และอ.นิธิรา ฉิมแก้ว ได้ไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนศ.เภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ที่ไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่ รพ.ตรัง และรพ.กันตัง เพื่อติดตามข้อมูล และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในการจัดการฝึกปฏิบัติงานต่อไป โดยจากการนิเทศ นศ.มีความตั้งใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี แต่ระยะเวลาในการฝึกอาจน้อยเกินไป ทำให้นศ.ไม่ได้เห็นงานหลาย ๆ ด้าน อย่างไรก็ตาม เภสัชกรแหล่งฝึกมีความทุ่มเท ในการสอนงานนศ.

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทางแหล่งฝึกเสนอแนะให้มีอาจารย์ไปประจำที่แหล่งฝึกด้วย และทางสำนักวิชาควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องความรู้พื้นฐานของนศ.ก่อนฝึกงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ให้ข้อมูลแก่คณาจารย์ที่ต้องเตรียมความพร้อมนศ.ก่อนฝึกงาน เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นศ. มีความรู้เพียงพอสำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th