หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 พ.ย. 2554    ถึงวันที่   04 พ.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และศูนย์บริการโลหิตสภากา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 พ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน2554 รศ.ถนอมจิต สุภาวิตา และอาจารย์ธิดา โสตถิโยธิน ได้เดินทางไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี พบว่ามีนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในส่วนของงานผลิตยาสมุนไพร จำนวนทั้งสิ้น 3 ผลัด ผลัดละ 2 คน โดย กิจกรรมที่ทางอาจารย์ประจำแหล่งฝึกฯมอบหมายให้นักศึกษาจะเป็นงานพัฒนาสูตรตำรับ ซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การคิดค้น การผลิต การควบคุมคุณภาพ การขึ้นทะเบียน เป็นต้น ซึ่งในบางประเด็นอาจได้เรียนรู้จากการบรรยายของอาจารย์แหล่งฝึกฯ

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เดินทางไปนิเทศ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พบว่ามีนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานทั้งสิ้น 2 คน โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาระบบการทำงานที่เป็นบทบาท หน้าที่ของเภสัชกรทั้งสิ้น 4 ฝ่าย โดยจะมีอาจารย์พี่เลี้ยงในแต่ละประเด็นผลัดเปลี่ยนกันไป ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาค่อนข้างจะไม่เฉพาะต่องานเท่าที่ควร ทำให้ต้องปรับตัวและเรียนรู้ใหม่เกือบทั้งหมด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะงานในส่วนนี้ยังไม่เป็นที่รู้จัก และไม่แพร่หลาย ทำให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมมาไม่ตรงประเด็นนัก

จากการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานมีข้อเสนอแนะในทำนองเดียวกันก็คือ ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานที่น้อยเกินไป ทำให้เป็นภาระกับแหล่งฝึกที่จะต้องบริหารจัดการเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และไม่เหมาะสมกับเนื้องานที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะ จึงเสนอให้เพิ่มช่วงเวลาในการฝึกปฏิบัติงานจาก 3 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์
   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

มีประเด็นที่ต้องร่วมกันพิจารณาจากการเสนอแนะของแหล่งฝึกและนักศึกษาคือ ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งทางสำนักวิชาและแหล่งฝึกปฏิบัติงานในอนาคต
  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. ลักษณะการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการไปฝึกปฏิบัติงานที่อาจจะต้องเน้นให้เป็นแบบเฉพาะทางมากขึ้น

2. ประเมินและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อเสนอแนะของแหล่งฝึก และนักศึกษา

3. พัฒนาแหล่งฝึกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพต่อๆไปในอนาคต
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th