หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 พ.ย. 2554    ถึงวันที่   01 พ.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลชะอวด และ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ 6
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 พ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ผศ.พีรรัชต์ ไทยนะ และอาจารย์ธิดา โสตถิโยธิน ได้เดินทางไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 6 ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่าโรงพยาบาลชะอวดและโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ มีนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในส่วนของงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก จากการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานพบว่า โรงพยาบาลและอาจารย์ประจำแหล่งฝึกมีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นอย่างมาก นักศึกษาก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับงานที่ไปฝึกเป็นอย่างดี

จากการนิเทศการฝึกปฏิบัติงานมีข้อเสนอแนะในทำนองเดียวกันก็คือ เนื้อหาในคู่มือค่อนข้างมาก ทำให้นักศึกษาและอาจารย์แหล่งฝึกเป็นกังวลกับงานที่ทางสำนักวิชามอบหมายให้นักศึกษา มากกว่าการฝึกทักษะในงาน จึงขอเสนอแนะในส่วนของคู่มือให้มีงานที่นักศึกษาจะต้องเก็บข้อมูลหรือทำการบ้านในส่วนที่เป็นงานเอกสารให้น้อยกว่านี้ อีกประเด็นก็คือ ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานที่น้อยเกินไป ทำให้เป็นภาระกับแหล่งฝึกที่จะต้องบริหารจัดการเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และไม่เหมาะสมกับเนื้องานที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะ จึงเสนอให้เพิ่มช่วงเวลาในการฝึกปฏิบัติงานจาก 3 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

มีประเด็นที่ต้องร่วมกันพิจารณาจากการเสนอแนะของแหล่งฝึกและนักศึกษา อาทิเช่น

1. เนื้อหาในคู่มือฝึกปฏิบัติงาน

2. ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งทางสำนักวิชาและแหล่งฝึกปฏิบัติงานในอนาคต
  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   1. ลักษณะการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการไปฝึกปฏิบัติงานที่อาจจะต้องเน้นให้เป็นแบบเฉพาะทางมากขึ้น

2. ประเมินและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อเสนอแนะของแหล่งฝึก และนักศึกษา

3. พัฒนาแหล่งฝึกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพต่อๆไปในอนาคต
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th