หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ขนิษฐา  ชิตเพชร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 พ.ย. 2554    ถึงวันที่   04 พ.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์/ รพ.ห้วยยอด ร้านยาฟาสซิโน ตรัง   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4 และ 6
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 พ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

อาจารย์ขนิษฐา ชิตเพชร และ อ.นิธิรา ฉิมแก้ว ได้นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4และ6 ที่โรงพยาบาลห้วยยอด และร้านยาฟาสซิโนที่จ.ตรัง ซึ่งที่รพ.ห้วยยอด นศ.เภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ได้ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต เนื่องจากรพ.ห้วยยอดเป็นรพ.ที่มีการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่อนข้างมาก รวมถึงมีการสนับสนุนให้แพทย์ในรพ.สั่งจ่ายยาสมุนไพรควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบัน โดยเฉพาะในโรคเรื้อรัง และมีการส่งออกขายไปยังรพ.อื่น ๆ อีกด้วย ในขณะนี้รพ.ห้วยยอดได้งบประมาณในการสร้างโรงงานให้เป็นไปตาม GMP ซึ่งอีกไม่นานการผลิตของรพ.ห้วยยอดน่าจะมีความเข้มแข็ง และได้มาตรฐานมากขึ้น ทั้งนี้การนิเทศงาน ก็เพื่อติดตามข้อมูลและนำข้อเสนอแนะจากทั้งนักศึกษาและแหล่งฝึกมาปรับปรุงในการจัดการให้ดียิ่งขึ้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นศ.ที่ได้ไปฝึกปฏิบัติงาน จะเห็นภาพของวิชาชีพได้ขัดเจนมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ความรู้ในห้องเรียน แต่ประสบการณ์ที่ได้ ทำให้รู้จักปรับตัว และคิดเป็น ทำเป็น นอกจากนี้การได้ฝึกงานทำให้นศ.ได้ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพมากขึ้นด้วย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นศ.จะได้ความรู้เกี่ยวกับงานทางเภสัชกรรมในหลาย ๆ ด้าน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งผู้ป่วย และผู้ร่วมงาน สำหรับการผลิตยาสมุนไพรนั้นมีความน่าสนใจในการพัฒนาสูตรตำรับอื่นเพิ่มขึ้น และสำหรับกระบวนการจัดการฝึกปฏิบัติงานและนิเทศงาน ยังพบว่ามีความไม่ชัดเจนของการส่งหนังสือ สำหรีบ รพ.ห้วยยอด เสนอให้ทางสำนักวิขาทำหนังสือถึงผอ.รพ.โดยตรงพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th