หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 พ.ย. 2554    ถึงวันที่   04 พ.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลระโนด   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงาน นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ โรงพยาบาลระโนด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 พ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ดิฉันได้เดินทางไปนิเทศงาน นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา ได้พูดคุยกับเภสัชกรประจำแหล่งฝึก เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ของนักศึกษา ความประพฤติ สิ่งที่นักศึกษาควรปรับปรุง เป็นต้น ได้ทราบลักษณะความเป็นอยู่ และการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา นอกจากนี้ จากการพูดคุยทำให้ทราบระบบการปฏิบัติงานของฝ่ายเภสัชกรรม ที่จะเป็นข้อมูลในการพิจารณาแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความคิดเห็นจากเภสัชกรประจำแหล่งฝึก และนักศึกษา จะเป็นข้อมูลในการปรับการเรียนการสอนได้ เช่น ความรู้ที่นักศึกษาควรได้รับเพิ่มเติมจากห้องเรียน (วัคซีน ยาฉุกเฉิน การใช้ ขนาด เงื่อนไขต่างๆ) และการประพฤติตัวในการทำงานเมื่อต้องทำงานกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุขได้มีประสิทธิภาพขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการเรียนการสอน โดยการเติมเต็มความรู้ หรือประสบการณ์ที่นักศึกษายังขาดหรือยังมีน้อยอยู่ สร้างความตระหนักการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมของนักศึกษาที่ทำในขณะอยู่มหาวิทยาลัยให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในตอนทำงานจริงได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th