หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   28 ต.ค. 2554    ถึงวันที่   28 ต.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลสตูล   จังหวัด  สตูล
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงาน นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ โรงพยาบาลสตูล
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 พ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ดิฉันและอ.ธนวัฒน์ คงยศ ได้เดินทางไปนิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 5 ซึ่งได้ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก ได้พูดคุยกับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการในโรงพยาบาลเกี่ยวกับเภสัชกรรม และงานที่นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการร่วมมือระหว่างสำนักวิชาฯ กับแหล่งฝึก

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้ทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเภสัชกรประจำแหล่งฝึกได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย SOP ว่ามีจำนวนมากเกินไป ทำให้นักศึกษาอาจจะทำไม่ทัน และไม่มีประสิทธิภาพที่ควรจะเป็น

แนวทางการแก้ไข อาจประชุมเพื่อทบทวนความเหมาะสมสำหรับงานที่มอบหมายให้นักศึกษาทำระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เนื่องจากได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า โรงพยาบาลยังไม่ได้มี MOU กับมหาวิทยาลัยอื่น จึงอาจเป็นแนวทางที่จะขอความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแหล่งฝึกต่อไปในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th