หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 ต.ค. 2554    ถึงวันที่   22 ต.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Srivijava University, Palembang, Sumatra, Indonesia   จังหวัด  อื่น
  เรื่อง/หลักสูตร    The 6th CRIUS-CUPT Conference, International Seminar and Exhibition "Exploring research and Potentia
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    03 พ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย วิชาการ การแลกเปลี่ยนศิลป วัฒนธรรม ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาของประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย โดยการเจารจาความร่วมมือครั้งนี้ได้ดำเนินการทั้งในระดับอธิการบดี และระดับคณบดีเพื่อความร่วมมือทางการวิจัย วิชาการ ศิลปวํฒนธรรม การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษา การทำความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการต่อในอนาคต โดยในการเจรจาครั้งนี้ มีความร่วมมือกับ Universitas Negeri Jakarta โดย Dr. Bambang Sujiono ในด้านการส่งอาจารย์ของ Universitas Negeri Jakarta มาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในหลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ และมีแผนการเดินทางมาทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เสนอสำนักวิชาฯ ให้มีการประสานงาน ความร่วมมือ ความเข้มแข็งด้านการวิจัย วิชาการ ความร่วมมือ ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาความเป็นสากลของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศอินโดนีเซีย และไทย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็งด้านการวิจัย วิชาการ ความร่วมมือ ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย รวมทั้งประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th