หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   28 ต.ค. 2554    ถึงวันที่   28 ต.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลสตูล   จังหวัด  สตูล
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษา โรงพยาบาลสตูล
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ต.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

ได้ไปนิเทศงานนักศึกษาที่โรงพยาบาลสตูลมีความตอบรับดี ในความรู้มากสามารถ แต่อย่างไรก็ตามความรู้เด็กยังน้อย และนอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลมีความสนใจในการการข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาล และมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการพัฒนางานร่วมกัน

เนื่้อหาเล่มฝึกงานมากเกินไปทำให้นักศึกาษาไม่สามารถทำงานได้ทัน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น โดยเฉพาะความรู้นักศึกษา และเล่มฝึกงานที่ยังมีมากเกินไป  รวมทั้งประสานงานในการทำ  MOU

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

พัฒนาเล่มฝึกงาน และความรู้นักศึกษาก่อนที่่จะไปฝึกงานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th