หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   25 ต.ค. 2554    ถึงวันที่   26 ต.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ ร้านยาสันติเฮลแคร์    จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ต.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  ได้ไปนิเทศงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ ร้านยาสันติเฮลแคร์  ซึ่งไดรับการตอบรับอย่างดีในนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตามการฝึกมีเวลาที่น้อยเกินไป  

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แก้ไขรูปเล่มรายงานของนักศึกษา ให้มีปริมาณที่น้อยลงเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานได้มากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนารูปแบบการฝึกงาน และเล่มการฝึกงาน รวมทั้งนักมนานักศึกษาให้มีความรูัมากยิ่งขึ้นเนื่องจากถูกติงอย่างมาก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th