หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 ก.ย. 2554    ถึงวันที่   21 ก.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ต.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  การระดมสมองเพื่อมองอนาคตของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน มีความคิดเห็นที่หลากหลายจากผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยความคิดแบ่งออกเป็นด้านที่มองถึงประโยชน์คือในแง่บวกและข้อเสียเปรียบหรือแง่ลบ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เพื่อให้เกิดความตื่นตัวของวิชาชีพในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ในอนาคตเพื่อให้บัณฑิตที่จบมาสามารถนำวิชาความรู้มาใช้ในการประกอบวิชาชีพในสังคมที่ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th