หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ต.ค. 2554    ถึงวันที่   14 ต.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   University of Kentucky/Kentucky,USA   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Chemo Brain: Mechanisms and Assessments, International Conference on the Side Effects of Cancer
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    27 ต.ค. 2554


  เนื้อหา ?
   

การประชุมครั้งนี้เน้น "Side Effects of Cancer Therapy Chemobrain: Mechanisms &Assessments, ซึ่งประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจาและโปสเตอร์จากนักวิจัยและแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

  • The Neurobiology of Memory,

  • Mechanisms of Neuronal Injury by Non-CNS Targeted Cancer Chemotherapy

  • Anatomical and Biochemical Alterations

  • Functional and Genetic Assessments

  • Cognitive Impact of Cancer and Cancer Treatment

  • Clinical Manifestations and Interventions

โดยในการประชุมในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "Xanthone Prevents Doxorubicin-Induced Oxidative Damage and Central Nervous System Injury" ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการคักเลือกจากคณะกรรมการจัดการประชุมให้ได้รับรางวัน "Travel award for young investigator" และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI ได้รับการอ้างอิงและเป็นที่รู้จักของทั้งนักวิจัยและแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความจำซึ่งเป็นผลกระทบจากเคมีบำบัด   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จากความรู้ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยผลกระทบของเคมีบำบัดต่อระบบประสาทสมองทั้งในระดับเซลล์เพาะเลี้ยง สัตว์ทดลองและในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ซึ่งได้พัฒนาหัวข้อวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และการนำองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การบริการวิชาการ และการบูรณาการองค์ความรู้สู่การดูแลรักษาผู้ป่วย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th