หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   10 ต.ค. 2554    ถึงวันที่   10 ต.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลอุดรธานี   จังหวัด  อุดรธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานผลิต โรงพยาบาลอุดรธานี
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ต.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

ได้ไปนิเทศแหล่งฝึก ซึ่งได้รับการ comment อย่างมาก 

1. การเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะความรู้และทักษะ ของนักศึกษาก่อนมาฝึก

2. การทำ MOU กับที่ต่างๆ เพื่อให้มีแหล่งฝึกที่เพียงพอ

3. การพัฒนาอาจารย์ ให้มีความสามารถที่มากกว่านี้

4. การให้คณาจารย์ต้องมีการเรียนต่อ เฉพาะทางให้มากกว่า 2 คน ต่อปี เพื่อให้ทันต่อการแข่งขัน

5. การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ที่น้อยมาก

6. สัดส่วนอาจารย์ทาง clinic น้อย รวมทั้ง ปริมาณนักศึกษากับปริมาณอาจารย์ที่ไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

7. รูปแบบการฝึกงานที่มากเกินไป

8. ไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัย คือ ม.ในกำกับของรัฐ ไม่ใช่เอกชน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 

            ได้รับความรู้เกี่ยวกับจุดด้อยของสถาบัน จัดด้อยของนักศึกษา

        ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วน แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน อย่างน้อยก็เป็นการทำหน้าที่ของเราให้ดีก่อน

           ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

         

 

            ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม 

           พัฒนานักศึกษาให้มากขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th