หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 ต.ค. 2554    ถึงวันที่   12 ต.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   จังหวัด  มหาสารคาม
  เรื่อง/หลักสูตร    งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ต.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

การเดินทาง

การไปกีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งนี้ ไปกับทางรถไฟจาก นครศรีธรรมราช จนถึง มหาสารคาม  ใช้เวลายานานมากในการเดินทาง อีกทั้งยังมีอุปสรรคอีกมากมายเกี่ยวกับการไปปฏิบัติหน้าที่นี้   โดยในการนำนักศึกษาไปงานกีฬานี้ มีอุปสรรคที่สำคัญคือ การเดินทางโดยรถไฟที่ไม่สะดวก และนักศึกษายังมีความล่าช้าในการ ขึ้นหรือลงรถไฟ  การที่นักศึกษาไม่มีการประชุมวางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะขึ้นไปทำกิจกรรม ไม่มีการวางแผนอย่างเหมาะสม ไม่มีการเตรียมความพร้อมของสัมภาระ  

ส่วนงานกีฬาที่เจ้าภาพจัด

         วันที่ 1

               ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยที่ไปน้อย  แต่เจ้าภาพสามารถจัดได้อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่ง ตั้งแต่ย่างเข้าขอนแก่นมี ปฏิคมผู้ดูแลทั้ง คณาจารย์ และนักศึกษา มีการจัดเตรียมรถไว้รับนักศึกษาอย่างพร้อมเพรียง  หลังจากนั้นก็ได้ไปถึงที่พักของ มมส ซึ่งก็มีฝ่ายต้อนรับอย่างดี ร่วมทั้งมีอาหารบริการอย่างอิ่มอร่อย  ซึ่งทาง มมส ได้ให้ทางคณาจารย์และนักศึกษาวลัยลักษณ์ ได้พักผ่านจนถึงเย็น หลังจากนั้น เวลาเย็นได้มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ซึ่ง จุดเด่นคือไม่ใช่แค่การแสดงพิธีเปิด แต่เป็นการรวมเอางาน สสส เข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งการแสดงเกิดจากความร่วมมือของทางมหาวิทยาลัย ทำให้ดูแล้วประทับใจ ยิ่งใหญ่  

             วันที่ 2 มีการแข่งขันกีฬา ของนักศึกษา พร้อมกันนี้ เจ้าภาพยังมีการคำนึงถึงอาจารย์จึงได้จัดเป็นงานประชุมย่อยๆขึ้นมา 1 งาน ทำให้เพิ่มสีสันและความน่าสนใจเป็นอย่างมก

            วันที่ 3 ได้มีการนำนักศึกษาไปท่องเทียง ณ สถานที่ต่าง ๆ ทำให้เกิดความผูกพันธ์ ระหว่างสถาบัน  และอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเห็นในงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ คือการบำเพ็ญประโยชน์  ทำให้ยิ่งเกิดความประทับใจมากขึ้นเรื่อยๆ ในการจัดงานครั้งนี้ของทางเจ้าภาพ    และเมื่อเส็จกิจกรรมก็ได้มีการจัดเลี่ยงอย่างยิ่งใหญ่โดย มีการแสดงชมตลอดงาน สร้างความประทับใจ และได้สร้างโคมลอย ปล่อยออกไปสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงาม

          วันที่ 4 รีบเดินทางกลับ สู่นครศรี แต่ คณะนักศึกษา และคณาจารย์ก็ยัง ตามมาส่ง และล่ำลา สร้างความกลมเกลียว ระหว่างสถาบันเป็นอย่างดี และตลอดไป     ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 

          รูปแบบการจัดงานที่ได้รับการวางแผนอย่างดี ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการจัดงานก๊ฬาของมหาวิทยาลัยได้

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

 

            นำความรู้ดังกล่าวไปพัฒนา การจัดงานก๊ฬาระดับประเทศต่อไป โดยเฉพาะระบบการจัดงานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th