หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุริยน  อุ่ยตระกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   07 ต.ค. 2554    ถึงวันที่   07 ต.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ร้านยาซิตี้ฟาร์มาซี 2   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ต.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

   ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม  อาจารย์สุริยน  อุ่ยตระกูล  และอาจารย์อลิสา  สุวัณณปุระ  ได้เดินทางไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 5  จำนวน 2 แห่ง  แห่งละ 2 คน  อันประกอบไปด้วย

  1. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการผลิต TPN
  2. ร้านยาซิตี้ฟาร์มาซี 2  นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานร้านยา

   โดยผลการนิเทศงานพบว่า  แหล่งฝึกงานทั้งสองแห่ง  มีความเอาใจใส่ต่อการฝึกสอนนักศึกษาเป็นอย่างดี  เภสัชกรแหล่งฝึกเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ  ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ความชำนาญเป็นอันมาก  จึงสมควรคัดเลือกให้เป็นแหล่งฝึกต่อ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

   เพื่อนำความรุ้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  ทั้งด้านของแหล่งฝึก  คู่มือการฝึกงาน  และการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนไปฝึกงาน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th