หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ขนิษฐา  ชิตเพชร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 ก.ย. 2554    ถึงวันที่   20 ก.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์และโรงงานยา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    03 ต.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

อาจารย์ประจำสำนักวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ที่โรงงานบางกอกแลบ จ.ราชบุรี โรงงานเภสัชกรรมทหาร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 ก.ย. 54  และโรงงานโอลิค จ.อยุธยา ในวันที่ 20 ก.ย. 54 โดยมีอาจารย์สองท่านคือ อ.บุษบรรณ สุขกาญจน์ และอ.ขนิษฐา ชิตเพชร ทั้งนี้เพื่อติดตามและประเมินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพดังกล่าว   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 4  ทำให้ทราบข้อมูลของแหล่งฝึก  และข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนศ. เช่น ที่พัก กิจกรรมที่ได้รับการฝึก  รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก ซึ่งส่วนใหญ่ ปัญหาที่พบคือ ระยะเวลาในการฝึก 3 สัปดาห์ น้อยเกินไป ทำให้นศ.อาจไม่ได้ลงมือปฏิบัติงานในบางส่วน จึงเสนอแนะให้เพิ่มระยะเวลาการฝึกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสำรวจความคิดเห็นจากอาจารย์ประจำแหล่งฝึก ถึงคู่มือฝึกงาน และรูปแบบนิเทศงาน พบว่า ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่ฝึก แต่ควรมีคู่มือฝึก เพราะจะทำให้ทราบว่าวัตถุประสงค์ของการฝึกเป็นอย่างไร

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แหล่งฝึกที่ไม่ได้ทำ MOU ได้ติดต่อ ทำ MOU ไว้ ทั้งนี้ ทางแหล่งฝึกแจ้งว่า สามารถติดต่อได้ทันที โดยให้สำนักวิชาทำหนังสือแจ้งไปทางแหล่งฝึกโดยตรง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th