หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 ก.ย. 2554    ถึงวันที่   21 ก.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์/สมาคมเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    เทคนิคการแพทย์กับการเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสวู๋ประชาคมอาเซียน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ก.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  จากการประชุมสุดยอดอาเซียนในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนและเปิดการค้าเสรีอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ซึ่งงานทางเทคนิคการแพทย์ เป็นงานด้านการบบริการทางสุขภาพ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพ การก้าวทัน ในการรองรับการเปิดการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำมาใช้ในการวางแผน การจัดการเรียน การสอน การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ให้สอดคล้อง ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และอาจารย์ เพื่อการผลิตรบัณฑิตที่มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าเสรีอาเซียน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th