หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   16 ก.ย. 2554    ถึงวันที่   16 ก.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวเวชศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    OECD Principles of Good Laboratory & Quality Assurance
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ก.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

การประชุม OECD Principles of Good Laboratory & Quality Assurance

16 กันยายน 2554 ห้อง เมจิก 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพ

โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

การประชุม OECD Principles of Good Laboratory & Quality Assurance มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานที่ศึกษาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา อาหาร เคมีภัณฑ์ ยาฆ่าแมลง เครื่องสำอาง และชีววัตถุ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบงานวิจัยตามหลักการ OECD GLP

            ทำให้มีข้อมูลศึกษาวิจัยของประเทศด้านคุณสมบัติสารและด้านความปลอดภัยของมนุษย์ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีหัวข้อการประชุมประกอบไปด้วย

            Session 1. Overview of OECD Principles of GLP & Current status of GLP program of Thailand by Siripan Wongwanich, DMSc

            Session 2. Quality Assurance program in GLP by Francisca Liem, US EPA

            Session 3. Regulatory Expectations of Computer systems in GLP Facilities

                        GLP Requirements for achives

                        OECD Mutual Acceptance of Data program for Non-members Role & Responsibilities by Francisca Liem, US EPA   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ข้อมูลสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับ GLP และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบงานวิจัยตามหลักการ OECD GLP เพื่อการตรียมการสำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาชีวสมมูลและชีวประสิทธิผล ที่ดำเนินการโดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

หลักการและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดตั้งและดำเนินการให้เป็นไปตามหลัก OECD GLPพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th