หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   02 ก.ย. 2554    ถึงวันที่   02 ก.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียน การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (PBL)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

เป็นการอบรมที่เน้นเทคนิคกระบวนการในการเรียน การสอนที่ใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (Problem base learning) โดยเน้นการฝึกปฏิบัติตาม7 ขั้นตอน     ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน รายวิชา เคมีคลินิก 2 และ รายวิชากรณีศึกษาทางพยาธิวิทยาคลินิก สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3 และ 4

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะนำไปสู่การเรียนรู็ด้วยนเองตลอดชีวิต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th