หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พีรรัชต์  ไทยนะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   18 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   19 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กระทรวงสาธารสุข   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาศักยภาพด้าจริยธรรมการวิจับในคน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข โดยการนำของนายแพทย์ปกรณ์  ศิริยง  (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ) และคณะวิทยากร ซึ่งได้บรรยายถึง หลักการพื้นฐานด้านจริยธรรมการวิจัย  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านจริยธรรม  กระบวนการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการการวิจัย ประเด็นที่พึงระวัง และประเด็นปัญหา(ก่อน ระหว่าง และหลังการพิจารณา) ทางจริยธรรม (การวิจัย) ที่พบบ่อย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในคน ในหน่วย bioavailability และ bioequivalence ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์  และการเรียนการสอนเรืองการพัฒนายาใหม่  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

วิธีการเขียนคำชี้แจง และประเด็นทีควรระวัง ในการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th