หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ขนิษฐา  ชิตเพชร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   23 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   แผนงานสร้างกลไกและเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การขับเคลื่อนระบบยาและภารกิจร่วม กพย.และเครือข่าย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ก.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

จากการประชุมวิชาการ การขับเคลื่อนระบบยา และภารกิจร่วมกพย.และเครือข่าย ผู้เข้าร่วม 2 ท่าน ได้แก่ อ.นิธิรา ฉิมแก้ว และอ.ขนิษฐา ชิตเพชร เนิ้อหาโดยสรุปดังนี้

นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.2554 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เป็นแผน 5ปี มีสาระสำคัญดังนี้

วิสัยทัศน์ ประชาชนเข้าถึงยาถ้วนหน้า ใช้ยามีเหตุผล ประเทศพึ่งตนเอง

เป้าประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ได้มาตรฐาน โดยการประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผลของยา การสร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การส่งเสริมการเข้าถึงยา จำเป็นให้เป็นไปอย่างเสมอภาค ยั่งยืน ทันการณ์ การสร้างกลไกการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ และอุตสาหกรรมยามีการพัฒนาจนประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันดังนี้

ด้านที่ 1 การเข้าถึงยา ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็นอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และทันการณ์ ในราคาที่เหมาะสม

ด้านที่ 2 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนใช้ยาอย่างสมเหตุผล คุ้มค่า

ด้านที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา อุตสาหกรรมยา ชีววัตถุ และสมุนไพร มีศักยภาพเพียงพอในการพึ่งตนเองของประเทศ

ด้านที่ 4 การพัฒนาระบบการควบคุมยา การประกันคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา โดยพัฒนาศักยภาพระบบการควบคุมของประเทศ

ทั้งนี้ยังมียุทธศาสตร์ย่อยในแต่ละด้านด้วย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาระบบยาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรงที่มีศักยภาพในการประสานการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนการติดตามประเมินผล ดังนั้นการมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ จะส่งผลให้กรอบและทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของหลายหน่วยงาน การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบยาอย่างเท่าทันกับสถานการณ์ ตลอดจนการสนับสนุนองค์ความรู้ที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ นับเป็นเรื่องที่ท้าทาย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th