หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นวรัตน์  มโนมัยสันติภาพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   07 ก.ย. 2554    ถึงวันที่   08 ก.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ก.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  บุคลิกภาพมีความสำคัญที่ส่งเสริมความเร็จในหน้าที่การงาน ทั้งต่อตนเองและองค์กร บุคลิกภาพที่ดีประกอบไปด้วย บุคลิกภาพภายใน  และบุคลิกภาพภายนอก โดยบุคลิกภาพภายใน ประกอบด้วย การมีความคิดเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่วนบุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ การแต่งกาย การวางตัว มารยาทในสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นต้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด การแสดงออก การที่เรามีความคิดในเชิงบวก เข้าใจธรรมชาติของมงมนุษย์ ทำให้เรายอมรับในบุคลิกภาพหรือตัวตนของบุคคลนั้นๆ ส่งผลให้สามารถมีความสัมพันธ์ ร่วมงานได้ ด้วยความเต็มใจ สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับทุกคนได้ เป็นการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในตัวเอง ส่งผลให้ได้รับความสำเร็จ มั่นใจ และทำงานด้วยเต็มใจอย่างมีความสุข

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาใช้พัฒนาปรับปรุงตัวเอง ให้มีความคิดในเชิงบวก ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง และถ่ายทอดให้กับผู้อื่นให้มีบุคลิกภาพที่ดีด้วย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th