หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรา  กาญจนภักดิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   07 ก.ย. 2554    ถึงวันที่   08 ก.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ก.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

หัวข้อของการอบรม

1) แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในการทำงานยุคปัจจุบัน

2) การพัฒนาบุคลิกภายนอก

3)การพัฒนารูปลักษณ์ส่วนบุคคล

4)การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน

5)กรณีศึกษาฝึกปฏิบัติลักษณะท่าทางบุคลิกภาพที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  บุคลิกภาพเป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลก็จะมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนกันหรือมีลักษณ์ที่แตกต่าง ดังนั้นเราควรจะเข้าในความแตกต่างของแต่ละบุคคลและยอมรับในตัวตนที่เขาเป็นพยายามปรับตัวเองให้เข้ากับเพื่อนให้ได้ ซึ่งบุคลิกภาพก็มีหลายประเภท ทั้งบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพของงาน บุคลิกภาพขององค์กร ซึ่งหากเราสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองให้ดีก็จะส่งผลให้เราเป็นคนที่ดีมีสง่า และพยายามคิดแต่สิ่งที่ดี พยายามคิดบวกเข้าไว้ พยายามปรับตัวให้เข้ากับงาน รักในงานที่ตนทำ และถ้าเราเข้าใจตัวเองเข้าใจเพื่อนร่วมงานเข้าใจองค์กร เราก็จะทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและบุคลิกภาพของตัวเองดีด้วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ใช้ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตัวเอง หมั่นฝึกฝนตัวเองทุกวัน และถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานได้รับรู้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th