หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   07 ก.ย. 2554    ถึงวันที่   08 ก.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิทยบริการสุราษฎร์ธานี   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ รุ่นที่ 3
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ก.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จขึ้นในวันที่ 7-8 กันยายน 2554 ณ สาขาวิทยบริการสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 24 ท่านซึ่งมาจากหลายองค์กร สำหรับสำนักเภสัชศาสตร์มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่รวม 3 ท่านเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ อ.ภญ.ธิดา โสตถิโยธิน คุณจิรา กาญจนภักดิ์ และคุณนวรัตน์ มโนมัยสันติภาพ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  บุคลิกภาพเป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคล ทำให้เกิดการแสดงออก หรือลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเข้าใจในความแตกต่างย่อมส่งผลให้เกิดการทำงานที่ราบรื่น เกิดการประสานงาน และเกิดเป็นบุคลิกที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จ บุคลิกภาพมีหลายประเภท เช่นบุคลิกภาพส่วนบุคคล บุคลิกภาพในงานและบุคลิกภาพองค์กร ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากตัวบุคคลทั้งสิ้น ทักษะเหล่านี้จะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อมีการฝึกฝน เราทุกคนสามารถเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีได้โดยเริ่มจากการฝึกฝนจากภายใน การทำให้จิตใจแจ่มใส มองโลในแง่ดี คิดบวก เข้าใจตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเอง จะส่งผลต่อกิริยาหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ใช้ความรู้หรือทักษะที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาตนเอง หมั่นฝึกฝนทุกๆวัน เป็นแบบอย่างและสามารถถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้ โดยเริ่มตั้งแต่ทัศนคติ การรู้จัดตนเอง แล้วค่อยๆแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม หากทุกคนรู้จักตัวเอง รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองและเข้าใจถึงความแตกต่างของคนอื่นก็จะทำให้ชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และสังคมของพวกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th