หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชดาภา  บุญยัง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   29 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   30 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลหาดใหญ่   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยภาวะปวดไหล่
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 ก.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  มีเนื้อหาบรรยายและปฏิบัติการ ดังนี้
- ทบทวนความรู้พื้นฐานเรื่องข้อไหล่
- พยาธิสภาพและการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของภาวะผิดปกติที่พบบ่อย
- การตรวจประเมินข้อไหล่
- การตรวจประเมินและเทคนิคการรักษาเยื่อหุ้มข้อและเอ็นกล้ามเนื้อหดสั้น
- การตรวจแนวตำแหน่งและการเคลื่อนไหวที่บกพร่องของไหล่

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - นำไปใช้พัฒนาเนื้อหาการสอนรายวิชากายภาพบำบัดในความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 2
- นำไปประยุกต์ใช้ทางคลินิก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเทคนิคการรักษาผู้ป่วยภาวะปวดไหล่

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th