หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   31 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   02 ก.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 6th international symposium of the protein society of Thailand
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ก.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  

งานประชุมเน้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโปรตีน โครงสร้าง หน้าที่ การแสดงออกของโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงในโรคต่าง ๆ การค้นหาตัวชี้วัดชนิดใหม่ในโรคมะเร็งและโรคพันธุกรรมชนิดต่างๆ  โดยอาศัยเทคนิคทาง Proteomics ได้แก่ 2D-PAGE, LC-MS/MS, MALDI-TOF MS, protein chip, NMR  

งานวิจัยในปัจจุบันส่วนใหญ่เริ่มที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเหล่านี้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความแม่นยำ และรวดเร็ว     ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การเรียนรู้ทิศทางงานวิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนางานวิจัย และการนำไปประกอบการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา  

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยที่เกียวกับโปรตีน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th