หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   30 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   30 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานสนับสนุนการทำวิจัย (สกว.)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประยุกต์ใช้โปรติโอมิคส์ในการศึกษาโรคที่พบบ่อยในเมือไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  โรคต่างๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการแสดงออกของ ยีน และโปรตีน ในโรคต่างๆ แต่ละโรคจะมีการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน เร็ว- ช้า ต่างๆ กัน  การค้นพบการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งชี้และสามารถนำมาใช้ในการทำนายโรค และหาแนวทางในการวางแผนป้องกันโรคต่อไปได้ในอนาคต

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียน การสอนทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และนำมาใช้ในการวางแผนการวิจัย และการสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานด้านโปรติโอมิกส์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับ ศาสตราจารย์ นพ.ดร.วิศิษฏ์ ทองบุญเกิด หัวหน้าหน่วยโปติโอมิกส์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอรับการสนับสนุน ด้านการวิจัย ความรู้ทางวิชาการและการวิจัย โดยจะดำเนินการเชิญ  ศาสตราจารย์ นพ.ดร.วิศิษฏ์ ทองบุญเกิด เมธีวิจัยอาวุโส มาเป็นแขกพิเศษในการสัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทั้ง ป.ตรี-โท-เอก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th