หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   29 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักมาตรฐานห้องปฏบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาแผนทดสอบความชำนาญด้านชันสูตรสาธารณสุข
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    31 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาแผนทดสอบความชำนาญด้านการชันสูตรสาธารณสุข โดยดิฉันได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ สำหรับเนื้อหาการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานการสรุปผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ในสาขาต่างๆ คือ สาขาเคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก และธนาคารเลือด ของห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นสมาชิก ประจำปีงบประมาณ 2553 สำหรับผลการประเมินคุณภาพฯ ในสาขาต่างๆ ดังแสดงในเอกสารแนบ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์แก่นักศึกษาได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จากรายงานการสรุปผลการประเมินคุณภาพฯ ปีงบประมาณ 2553 พบว่าผลการประเมินฯ รายการทดสอบบางอย่างในบางสาขา เช่น รายการทดสอบ Gram stain สาขาจุลชีววิทยาคลินิก มีห้องปฏิบัติการระดับโรงพยาบาลชุมชนที่ระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพียงร้อยละ 55 ดังนั้นจึงเป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่ควรจะให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ โดยทางสำนักวิชาอาจจะมีการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำการทดสอบชนิดต่างๆ ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกแก่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ และเป็นการฝึกทักษะการปฏิบัติการทดสอบชนิดต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม   

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th