หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณีรัตน์  ศรีขาว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   26 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   29 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    รายงานการวิจัยโครงการนำร่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในการใช้สื่อเทคโ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    31 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

ความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงาน

                        จากการที่ดิฉันได้ไปศึกษาดูงาน   “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554”  ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2554  ที่ผ่านมา   ความรู้ที่ได้มาก็คือ การเข้าฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง รายงานการวิจัยโครงการนำร่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เรียนรู้ตลอดชีวิต

-           ได้รู้จักรูปแบบวิธีการดำเนินงาน การพัฒนา การใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยการนำเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น  การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพการเป็นอยู่ของสังคมมีการพัฒนาในระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อ สื่อสารให้สะดวกขึ้นและเป็นการเสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคม นอกจากนี้เป็นการกระจายโอกาสเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการกระจายไปทั่วทุกหนทุกแห่ง แม้แต่ถิ่นทุรกันดาร

-           ในปัจจุบันความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ แต่ในทางกลับกันครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่มาเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่หัวข้อนี้จึงเน้นให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ในการศึกษาให้มากขึ้น และเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญ มีกระบวนการฝึกอบรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะสร้างสรรค์งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์การทดลองใช้สื่อในสถานศึกษานำไปสู่การยกระดับการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต

นอกจากนี้ในหัวข้อที่ไปฟังบรรยายอีกก็คือ การวิจัยไทบ้าน : การบูรณาการปัญหาของชาวบ้านระดับการทำวิจัย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำภูมิปัญญาของชาวบ้านในด้านต่างๆ รวมทั้งได้ฟังประวัติของกุลาร้องไห้ ซึ่งมันเป็นที่มาของการทิ้งนาทิ้งไร่ไปหางานทำในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไร่นาไม่เอื้อต่อการทำนา ทำให้เกิดสภาวะแห้งแล้งและไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในที่สุด   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน คือ สามารถนำความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ง่ายและเร็วขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้เรื่อง การวิจัยไทบ้าน ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางการเข้าหาพูดคุยกับการลงชุชนของวิชาทางด้วนเภสัชศาสตร์ในส่วนของการ ลงชุมชน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ความรู้ในการที่จะนำไปพัฒนาต่อ คือ การนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและสามารถทำให้งานที่ทำในแต่ละวันมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th