หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ราชัน  ฉ้วนเจริญ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   25 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   26 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สัมมนาเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  เป็นการสัมมนาที่เป็นเวทีขับเคลื่อนการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อการจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เกิดรูปแบบที่เป็นรูปธรรมในการทำงานด้านการป้องกันการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจากจักรยานยนต์กับเยาวชน รถโดยสารสาธารณะ การกำจัดจุดเสี่ยง และสามารถประยุกต์วิธีการในการกระตุ้นและตื่นตัวในการรณรงค์ด้านความปลอดภัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เกิดความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในการบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และสามารถนำแนวคิด วิธีการ การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ มาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th