หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ราชัน  ฉ้วนเจริญ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   23 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   24 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    QC TECHNIQUES
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

สามารถอธิบายแนวคิดของ QC Techniques ได้  และเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Check Sheet และ Graph และ Parareto Diagram และ Control Chart และการนำ QC Techniques ไปใช้ในการทำงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ที่เกี่ยวข้องในการทำ QC Techniques ไปใช้ในการทำงาน โดยสามรถเลือกให้ถูกวิธีการที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน หรือการทำวิจัยต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำ QC Techniques ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ สถิติอุบัติเหตุ แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการเกิดอุบัติเหตุ และสามารถนำไปต่อยอดในส่วนของงานวิจัยในอนาคตต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th