หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พรรษมนตร์  พาลี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   29 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาละผู้เรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรียนรู้ตลอด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

      บริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อสังคมไทย ซึ่งเป็นโอกาสและข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศทั้งการเลื่อนไหลของคน ทุน ความรู้ และเทคโนโลยี กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในทุกพื้นที่อย่างไร้ขีดจำกัดและเชื่อมโยงกันทั่วโลก เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง มีศักดิ์ศรีในสังคมโลกบนรากฐานความเป็นไทย ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคนและคุณภาพของคน โดยเห็นว่าคนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องอาศัยการจัดการศึกษาอันเป็นกระบวนการที่สำคัญในการช่วยให้คนได้พัฒนาตนและคุณภาพของคน โดยเห็นว่าคนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องอาศัยการจัดการศึกษาอันเป็นกระบวนการที่สำคัญในการช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติ ปัญญา  และด้านสังคม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาความเจริญ ความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติและประชาชนคนไทย ซึ่งการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลยังไม่บรรลุเป้าหมายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์มากกว่านำเนื้อหา สาระในสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไปใช้ในการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้สอน ให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูและนักเรียนนำความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย นอกจากนี้ ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่สถานศึกษามีจำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ล้าสมัย ส่งผลต่อการพัฒนางานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยเน้นการศึกษาและการวิจัยโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการศึกษา

2. สามารถนำไปเขียนแผนแม่บทเพื่องานอาชีพแบบบูรณาการ   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. ได้รูปแบบวิธีการดำเนินงาน การพัฒนา การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนในสถานศึกษาตามประเด็นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ศึกษาวิจัยในประเด็นการปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th