หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิทยา  อานามนารถ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   29 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาวิจัยแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  ได้ดูการจัดแสดงผลงานวิจัยของหลายสถาบัน ทำให้ได้แนวคิดประเด็นปัญหาของประเทศไทยทางด้านสุขภาพโดยเน้นทางด้านปรสิต เนื่องจากยังเป็นปัญหาสำคัญ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ปรับแผนการวิจัยโดยเน้นการติดเชื้อปรสิต Strongyloides stercoralis ในชาวนา ในภาคอิสานว่า ชาวนาติดโรคมาได้อย่างไร เนื่องจากความชุกในภาคอิสานสูงถึง 30 %  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th