หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ส่วนส่งเสริมวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นฤมล  อินปิน   สังกัดหน่วยงาน  ส่วนส่งเสริมวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 ก.ค. 2554    ถึงวันที่   21 ก.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรเพื่อช่วยในการบริหารหลักสูตรโดยอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตรที่จะต้องจัดทำข้อมูลในการบริหารหลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยไม่เป็นภาระในการกรอกข้อมูลตามระบบ TQF โดยเฉพาะ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และมคอ.6   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ด้วยระบบดังกล่าส สกอ. ได้อนุมัติระบบ CU-CUS ของจุฬ่าฯ ให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถใช้ระบบดังกล่าวแทนการรายงานแบบเอกสารได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สามารถนำแนวทางข้างต้นของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th