หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุริยน  อุ่ยตระกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   10 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   11 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาผู้ป่วยจำลองมาตรฐานเพื่อการสอบวัดทักษะวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    24 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

   การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีการประเมินทักษะทางวิชาชีพโดยการสอบ OSPE ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งนี้ทางสภาเภสัชกรรมเล็งเห็นว่าอาจารย์ผู้คุมสอบต้องทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ประเมินและเป็นผู้ป่วยสมมติ ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมหรือความไม่มีมาตรฐานในการสอบ สภาเภสัชกรรมจึงจัดโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กทม.

   ซึ่งในการประชุมครั้งนี้นี้  ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่ม และฝึกเขียนบทผู้ป่วยจำลองในกรณีต่างๆ และนำบทผู้ป่วยจำลองที่เขียนมาใช้ในสถานการณ์จริง รวมทั้งจัดให้มีการสอบ OSPE จำลอง และให้ทั้งคณาจารย์ ผู้ป่วยจำลอง และเภสัชกร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำให้เกิดประโยชน์ที่จะนำไปใช้จริง รวมทั้งได้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการมีผู้ป่วยจำลองมาตรฐาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
     นำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาผู้ป่วยจำลองมาตรฐานสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรมต่อไป  โดยในเบื้องต้น  ได้ทำการปรับใช้กับวิชาทักษะการสื่อสารสำหรับเภสัชกร  เป็นวิชานำร่องก่อน  หลังจากนี้  เมื่อผู้ป่วยจำลองมาตรฐานของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์มีความพร้อมแล้ว  จะสามารถนำมาใช้ในทุกๆวิชาที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
     ได้นำความรู้ที่ได้ไปหารือกับทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์  ซึ่งมีการพัฒนาผู้ป่วยจำลองมาก่อน  เพื่อพัฒนาให้เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  และให้อนาคตจะมี

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th