หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุวิมล  บวรศุภศรี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   10 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   11 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาผู้ป่วยจำลองมาตรฐานเพื่อการสอบวัดทักษะวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

ในปัจจุบัน การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีการประเมินทักษะทางวิชาชีพโดยการสอบ OSPE ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งนี้ทางสภาเภสัชกรรมเล็งเห็นว่าอาจารย์ผู้คุมสอบต้องทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ประเมินและเป็นผู้ป่วยสมมติ ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมหรือความไม่มีมาตรฐานในการสอบ สภาเภสัชกรรมจึงจัดโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กทม.

ในการอบรมดังกล่าวทางสภาเภสัชกรรมได้ใช้แนวการสอบของคณะแพทยศาสตร์มาเป็นต้นแบบ นอกจากนี้ยังได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่ม และฝึกเขียนบทผู้ป่วยจำลองในกรณีต่างๆ และนำบทผู้ป่วยจำลองที่เขียนมาใช้ในสถานการณ์จริง รวมทั้งจัดให้มีการสอบ OSPE จำลอง และให้ทั้งคณาจารย์ ผู้ป่วยจำลอง และเภสัชกร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำให้เกิดประโยชน์ที่จะนำไปใช้จริง รวมทั้งได้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการมีผู้ป่วยจำลองมาตรฐาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การพัฒนาผู้ป่วยจำลอง (Standardized Patients) หรือ SP ในสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบ OSPE ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ สามารถนำไปใช้เสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งในด้านการฝึกทักษะต่างๆ อาทิ การซักประวัติ การสื่อสาร หรือในกรณีที่ขาดแคลนผู้ป่วยบางประเภท ที่นักศึกษาต้องรู้ หรือไม่อยู่ในภาวะเหมาะสมที่จะให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติได้ นอกจากนั้นแล้วผู้ป่วยจำลองที่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาให้สามารถสะท้อนผลกลับแก่นักศึกษาได้ สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นครูช่วยสอนทักษะ (Patient Instructor) ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้ด้วย 

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การใช้ผู้ป่วยจำลองมีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะในด้านการบริบาลเภสัชกรรมของนักศึกษา ข้อมูลต่างๆ อาทิเช่นคุณสมบัติ การคัดเลือก และวิธีการประเมินผู้ป่วยจำลองอาจต้องมีการเผยแพร่ หรือกระจายความรู้เหล่านี้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในประเด็นของการใช้ผู้ป่วยจำลอง จำเป็นต้องเผยแพร่ และสะท้อนให้คณาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนรวมทั้งการสอบเห็นถึงประโยชน์ และความสำคัญ ส่งเสริมให้นำไปประยุกต์ใช้ หรือสอดแทรกเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับการบริการแก่ผู้ป่วยจริงๆ เป็นการเพิ่มทักษะให้นักศึกษาได้อย่างดีพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th