หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   04 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   05 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สัมมนาเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ศึกษาของแหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

- ความสำคัญของการเป็นอาจารย์แหล่งฝึก

- บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความคาดหวัง และเป้าหมายของการเป็นอาจารย์แหล่งฝึก

- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการทำงาน

- ทักษะการให้คำปรึกษา

- การรสื่อสารโดยใช้เทคนิคต่างๆ

- การประเมินการเรียนการสอน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

                ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในด้านต่างๆในการสื่อสวาร และการให้คำปรึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะการให้คำปรึกษาทางเภสัชกรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2/2554

                นอกจากนี้ ทำให้เห็นบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความคาดหวัง และความสำคัญของอาจารย์แหล่งฝึกหรือ preceptors เพื่อการติดต่อประสานงานและการพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างสำนักวิชาและแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป้นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ทักษะด้านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th