หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   10 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   11 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาผู้ป่วยจำลองมาตรฐานเพื่อการสอบวัดทักษะวิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    16 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

เนื่องจากการสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีการประเมินทักษะทางวิชาชีพโดยการสอบ OSPE ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งนี้ทางสภาเภสัชกรรมเล็งเห็นว่าอาจารย์ผู้คุมสอบต้องทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ประเมินและเป็นผู้ป่วยสมมติ ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมหรือความไม่มีมาตรฐานในการสอบ สภาเภสัชกรรมจึงจัดโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กทม.

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล.ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่

1. อ.สุวิมล บวรศุภศรี

2. อ.สุริยน อุ่ยตระกูล

3. อ.ธิดา โสตถิโยธิน

ในการอบรมดังกล่าวทางสภาเภสัชกรรมได้ใช้แนวการสอบของแพทยศาสตร์มาเป็นต้นแบบ ทำให้ได้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการมีผู้ป่วยจำลองมาตรฐาน นอกจากนี้ยังได้ฝึกเขียนบทผู้ป่วยจำลอง และนำบทผู้ป่วยจำลองที่เขียนมาใช้ในสถานการณ์จริง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวทำให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีมุมมอง แนวความคิดในการพัฒนาการใช้ผู้ป่วยจำลองมาใช้ในการฝึกทักษะรวมถึงการสอบของนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การใช้ผู้ป่วยจำลองมีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะในด้านการบริบาลเภสัชกรรมของนักศึกษา ข้อมูลต่างๆ อาทิเช่นคุณสมบัติ การคัดเลือก และวิธีการประเมินผู้ป่วยจำลองอาจต้องมีการเผยแพร่ หรือกระจายความรู้เหล่านี้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในประเด็นของการใช้ผู้ป่วยจำลอง จำเป็นต้องเผยแพร่ และสะท้อนให้คณาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอนรวมทั้งการสอบเห็นถึงประโยชน์ และความสำคัญ ส่งเสริมให้นำไปประยุกต์ใช้ หรือสอดแทรกเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับการบริการแก่ผู้ป่วยจริงๆ เป็นการเพิ่มทักษะให้นักศึกษาได้อย่างดีพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th