หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชฎายุ  อุดม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   05 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   05 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลศูนย์ตรัง   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัวในผู้ป่วยเฝ้าระวังความพิการที่มีอาการเวียนศีรษะ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

ช่วงเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะ โดยแพทย์

และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายและปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัวในผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะ

     โรคเวียนศีรษะ (BPPV หรือ โรคหินปูนในหูชั้นใน หรือ โรคนิ่วในหูชั้นใน หรือ โรคเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่า) เป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการเวียนศีรษะแท้ที่พบได้บ่อยที่สุด

     โดยการรักษาโรคนี้ สามารถทำได้ดังนี้

1. ให้คำแนะนำและรักษาตามอาการ

2. ให้การรักษาทางกายภาพบำบัด

3. การผ่าตัด   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาทางกายภาพบำบัดทั้งการซักประวัติ ตรวจประเมินและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาถึงสาเหตุของผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะ และอาจจะเก็บเป็นข้อมูลในการทำวิจัยได้ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th