หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุริยน  อุ่ยตระกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   04 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   05 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เภสัชศาสตร์ศึกษาของแหล่งฝึก ครั้งที่ 1 “Professional Teaching: How to?”
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    12 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  ดังเอกสารแนบ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนากระบวนการคิด  วิเคราะห์  เพื่อสอนนักศึกษาที่จะไปฝึกงานให้มีความพร้อมมากขึ้น  รวมทั้งเพื่อปรับปรุงกระบวนการฝึกงานและพัฒนาคุณภาพของแหล่งฝึกงาน  ให้มีคุณภาพสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในหลักสูตรใหม่ต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ทักษะการสื่อสารสำหรับเภสัชกร  และทักษะการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th