หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชดาภา  บุญยัง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   05 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   05 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรพยาบาลศูนย์ตรัง   จังหวัด  ตรัง
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัวในผู้ป่วยระยะเฝ้าระวังความพิการในผู้ป่วย Vertigo
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ ดังนี้

- บรรยายเรื่องเวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วย Vertigo

- บรรยายเรื่องโรค Vertigo

- บรรยายเรื่องหลักการทางกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัวในผู้ป่วย Vertigo

- ปฏิบัติการเรื่องหลักการทางกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัวในผู้ป่วย Vertigo   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

-นำความรู้มาพัฒนาเนื้อหาการสอนในรายวิชา กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ

-นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ทางคลินิก  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเทคนิกการฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัวในผู้ป่วย Vertigo

 

หมายเหตุ: มีผู้ร่วมอบรมดังนี้

1. นางสาวอรชุมา เมืองสอน

2. นางสาวเนตรชนก เจียรมาศพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th