หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัชรินทร์  นิลมาท   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   01 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   05 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยนเรศวร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Mechanical diagnosis and treatment of cervical and thoracic spine
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

เป็นกระบวนการตรวจร่างกายและการรักษาผู้ที่มีปัยหากระดูกสันหลังระดับคอและอก ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ของ McKenzie   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางคลินิกและประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชา กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เป็นเทคนิคทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย และเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0508 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th