หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   04 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    ภาวะเครียดออกซิเดชันที่เกิดจากอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรค
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  ภาวะเครียดออกซิเดชันที่เกิดจากอนุมูลอิสระ (oxidative stress) ที่เป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่มีอุบัติการสูงในประเทศไทย สาเหตุ และกลไกอาจเนื่องมาจากการได้รับรังสี สารพิษ มลพิษจากสิ่งแวดล้อม การรักษาด้วยเคมีบำบัด และสารรังสี ก่อให้เกิดการอักเสบและการตายของเซลล์ปกติ และสูญเสียการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิกัน ทำให้เกิดความเสีื่อมสภาพของระบบประสาทสมอง อวัยวะต่างๆ ของร่างกายสูญเสียการทำงาน ทำให้เกิดพยาธืสภาพ เช่น ภาวะความจำเสื่อมได้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการวิจัย การหาสารสมุนไพร สารเสริมในการต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบ และการตายของเซลล์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  มีการพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ University of Kentucky, USA เรื่อง Effective of Xanthone Aquouse Extract from Mangosteen Against Oxidative Stress and Inflamation in Lung Cancer.

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th