หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   04 ส.ค. 2554    ถึงวันที่   05 ส.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  พระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เป็น พรบ ที่ร่างขึ้นมาและกำลังอยู่ในขั้นตอนทำประชาพิจารณ์ ก่อนที่จะเสนอ ครม เพื่อใช้เป็นกฎหมาย ในการควบคุมและกำกับการวิจัยในมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ โดยใจความสำคัญ ผู้วิจัยจะต้องยืนโครงการวิจัยให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน ประจำสถาบันก่อน และจะมีองค์กรควบคุมกำกับทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสถาบัน หากผู้วิจัยทำผิดและฝ่าฝืนจาก พรบ จะมีบทลงโทษตามกฎหมายอาญา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เป็นแนวทางในการทำงานวิจัยในมนุษย์ที่ ถูกต้องตาม พรบ ซึ่งจะผลในการคุ้มครองสิทธิ์ และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ร่วมวิจัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเท่าเทียมกันทั้งประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th