หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปมาภรณ์  นาคถนอม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   27 ก.ค. 2553    ถึงวันที่   28 ก.ค. 2553
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    กลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ รุ่นที่ 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานธุรการยุคใหม่ เช่น เรื่องการประสานงาน การบริหารงาน บริหารเวลา บทบาทหน้าทีของงานธุรการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เข้าใจถึงความต้องการของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญและเวลาของงาน รู้จักและเข้าใจในเรื่องของการทำงานเป็นทีม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ : นางสาวอารียา ยี่สุ่นทรง (ร่วมเดินทางไปอบรม)พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th