หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   20 ก.ค. 2554    ถึงวันที่   29 ก.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.ตรัง รพ.พัทลุง และ รพ.ระยอง   จังหวัด  ระยอง
  เรื่อง/หลักสูตร    การฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2554
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  ได้ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ โดยได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ โรงพยาบาลตรังจำนวน 3 คน โรงพยาบาลพัทลุงจำนวน 5 คน  และโรงพยาบาลระยองจำนวน 3 คน  และร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และการปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการคลินิก กับนักเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากหัวหน้าแต่ละห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในนักศึกษารุ่นต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้นำคำแนะนำจากบุคลากรที่ทำงานในห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคของแต่ละโรงพยาบาลมาปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การบูรณาการความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th