หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   08 ก.ค. 2554    ถึงวันที่   08 ก.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 25
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 ส.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

โรคจากการประกอบอาชีพ การวินิจฉัยและปัญหาโรคจากการทำงานในประเทศไทย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนาหัวข้อวิจัยให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาหัวข้อวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0466 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th