หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุรดีนา  จารง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 ก.ค. 2554    ถึงวันที่   26 ก.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลสงขลา, โรงพยาบาลหาดใหญ่, โรงพยาบาลศูนย์ยะลา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ก.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

นิเทศสหกิจศึกษานักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการเเพทย์ 3 โรงพยาบาล ได้เเก่

1. โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

2. โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3. โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จังหวัดยะลา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ข้อเสนอเเนะที่เป็นประโยชน์จากสถานประกอบการ เช่น ควรให้นักศึกษาได้เรียนรายวิชาการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการก่อนการออกสหกิจศึกษา การเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการใหม่ๆ ที่ใช้ในปัจจุบันเพิ่มเติมในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th